главная страница
все словари сайта
услуги перевода
новости
статьи

внешние материалы:
словари
инфо об этом языке
ссылки

немецко-китайский словарь

&  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  (deutsch)
&  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  (chinese)

Страницы (по 100 слов): 1 2
предыдущаяследующаявсе слова на одной странице

hauchen, laut lachen

ha


Ha!,aha

哈哈

hāhāhaha


Meer

hǎihai


noch mehr, noch

haíhai


schädigen, ermorden

haìhai


Zoll, Zollbehörde

海关

hǎiguānhaiguan


Marine

海军

hǎijūnhaijun


fürchten

害怕

haìpàhaipa


trotzdem, lieber, oder

还是

haíshìhaishi


Ozean

海洋

hǎiyánghaiyang


Matrose

海员

hǎiyuánhaiyuan


Kind

孩子

haízihaizi


Schweiß, schwitzen

hànhan


bedauern

hànhan


chinesisch

hànhan


kalt

hánhan


schreien, rufen

hǎnhan


Linie, Reihe, Zeile

hánghang


Schiff, fliegen

hánghang


Luftfahrt

航空

hángkōnghangkong


Winterferien

寒假

hánjiàhanjia


Chinesisch

汉语

hànyǔhanyu


Chinesische Schrift

汉字

hànzihanzi


Datum, Nummer

hàohao


erhaben, despotisch

háohao


gut, wie

hǎohao


wohlschmeckend, lecker

好吃

hǎochīhaochi


Vorteil, Nutzen

好处

hǎochuhaochu


hübsch

好看

hǎokànhaokan


Nummer

号码

hàomǎhaoma


wohlklingend

好听

hǎotīnghaoting


scheinen, aussehen wie

好象

hǎoxiànghaoxiang


Aufruf, Appell

号召

hàozhàohaozhao


Fluß

he


Schachtel

he


trinken

he


und, mit

he


vereinigen, schließen

he


welch?

he


schwarz

heīhei


dunkel

黑暗

heīànheian


schwarzweiß

黑白

heībaíheibai


Tafel

黑板

heībǎnheiban


rationell, vernünftig

合理

hélǐheli


grausam, brutal, entschlossen, sich überwinden

hěnhen


hassen, Haß

hènhen


sehr

hěnhen


Frieden

和平

hépíngheping


angemessen

合适

héshìheshi


zusammenarbeiten, Kooperation

合作

hézuòhezuo


rot

hónghong


schwarzer Tee

红茶

hóngcháhongcha


Endstation

终点

hōngdiǎnhongdian


Ampel

红绿灯

hónglüdēnghonglüdeng


Zeit

hoùhou


dick

hoùhou


hinter, nach

hoùhou


hinter, nach

后边

hoùbianhoubian


bereuen

后悔

hoùhuǐhouhui


später, nachher

后来

hoùlaíhoulai


hinter, nach

后面

hoùmianhoumian


übernächstes Jahr

后年

hoùniánhounian


übermorgen

后天

hoùtiānhoutian


Affe

猴子

hoúzihouzi


Bart, unverantwortlich, leichtsinnig

hu


Kanne, Kessel

hu


See

hu


Tiger

hu


Tor, Haushalt

hu


ausatmen, rufen

hu


kleben, Klebstoff

hu


schützen, bewachen

hu


vernachlässigen, plötzlich

hu


Blume, Geld ausgeben

huāhua


Wort, Sprache

huàhua


abgrenzen, planen, markieren

huàhua


glatt, gleiten, schlau

huáhua


malen, Bild

huàhua


prächtig, luxuriös, China

huáhua


rudern

huáhua


verändern, -isierung

huàhua


Illustrierte

画报

huàbàohuabao


eislaufen

滑冰

huábīnghuabing


einteilen, unterscheiden

划分

huàfēnhuafen


rauschen, lärmen

哗哗

huāhuāhuahua


Gemüt, an etw.denken, hegen

怀

huaíhuai


schlecht, kaputt

huaìhuai


Schaden, Nachteil

坏处

huaìchuhuaichu


an jm denken

怀念

huaíniànhuainian


schlechter Mensch

坏人

huaìrénhuairen


zweifeln

怀疑

huaíyíhuaiyi


Drama

话剧

huàjùhuaju


Ring, Umgebung

huánhuan


austauschen, tauschen

huànhuan


froh, begeistert

huānhuan


zauberhaft, trügerisch

huànhuan


zurückkehren, zurückgeben

huánhuan


Diavorführung, Projektor

幻灯

huàndēnghuandeng


Lüge

huǎnghuang


gelb

huánghuang


к началу

 


политика конфиденциальности