главная страница
все словари сайта
услуги перевода
новости
статьи

внешние материалы:
словари
инфо об этом языке
ссылки

немецко-китайский словарь

&  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  (deutsch)
&  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  (chinese)

Страницы (по 100 слов): 1 2
предыдущаяследующаявсе слова на одной странице

pünktlich

准时

zhǔnshízhunshi


pünktlich

按时

ànshíanshi


Paß

护照

hùzhàohuzhao


Pagode, Turm

ta


Paket

包裹

bāoguǒbaoguo


Palast

宫殿

gōngdiàngongdian


Panda

熊猫

xióngmāoxiongmao


Panzer, Tank

坦克

tǎnkètanke


Papa

爸爸

bàbababa


Papier

zhǐzhi


Parade, Demonstration

游行

yoúxíngyouxing


Park

公园

gōngyuángongyuan


Partei

dǎngdang


Partei

政党

zhèngdǎngzhengdang


Parteimitglied

党员

dǎngyuándangyuan


Partikel

lele


Passagier, Gast

旅客

lükèlüke


passend, angemessen

妥当

tuǒdàngtuodang


passend, genau

qiàqia


passiv

被动

beìdòngbeidong


Patient

病人

bìngrénbingren


Patriotismus

爱国主义

aìguózhǔyìaiguozhuyi


Patrone, Kugel

子弹

zǐdànzidan


Pause machen

xiēxie


Pavillon

亭子

tíngzitingzi


peinlich, Schwierigkeiten

为难

weínánweinan


Peking

北京

beǐjīngbeijing


Peking-Oper

京剧

jīngjùjingju


Periode, Etappe, Stadium

阶段

jiēduànjieduan


Periode, Zeitraum

时期

shíqīshiqi


Perle

zhūzhu


persönlich

亲自

qīnzìqinzi


Persönlichkeit, Figur

人物

rénwùrenwu


Person, Mensch

rénren


Personensuffix

yuányuan


pessimistisch

悲观

beīguānbeiguan


Pfeil

jiànjian


Pferd

ma


Pferderennen

赛马

saìmǎsaima


Pfirsich

táotao


pflücken

cǎicai


pflücken, auswählen

zhāizhai


Pflanze

植物

zhíwùzhiwu


pflanzen, anbauen

zhòngzhong


pflanzen, aufstellen

zāizai


pflanzen, gründen

zhízhi


Pflaume

李子

lǐzilizi


pflegen, erziehen

yu


Pflicht

ze


Pflicht, unentgeltlich

义务

yìwùyiwu


Pfund

jīnjin


Pfund Sterling

bàngbang


Phänomen, Erscheinung

现象

xiànxiàngxianxiang


Pharmazeutikum, Dosis (ZEW)

ji


Philosophie

哲学

zhéxuézhexue


Physik

物理

wùlǐwuli


Pilze, Bakterien

jūnjun


pinkeln

小便

xiǎobiànxiaobian


Pinsel

毛笔

máobǐmaobi


Pinyin, buchstabieren

拼音

pīnyīnpinyin


plötzlich

忽然

hūránhuran


plötzlich

突然

tūránturan


Plan

计划

jìhuàjihua


Plan, List

moúmou


planen

设计

shèjìsheji


planen, vorhaben

打算

dǎsuàndasuan


Platz

地方

dìfangdifang


Platz

地点

dìdiǎndidian


Platz

广场

guǎngchǎngguangchang


plaudern

聊天


Politik

zhèngzheng


Politik, politische Richtlinie

政策

zhèngcèzhengce


politisch

政治

zhèngzhìzhengzhi


politischer Kurs, Leitprinzip

方针

fāngzhēnfangzhen


Polizei, Polizist

警察

jǐngchájingcha


populär

流行

liúxíngliuxing


Porzellan

瓷器

cíqìciqi


Position, Platz, Stellung

位置

weìzhiweizhi


Postamt

邮局

yoújúyouju


Postkarte

明信片

míngxìnpiànmingxinpian


prächtig, luxuriös, China

huáhua


Prädikat

谓语

weìyǔweiyu


Präposition

介词

jiècíjieci


Präsident, Vorsitzender

主席

zhǔxízhuxi


prüfen

yànyan


prüfen, kontrollieren

测验

cèyànceyan


prüfen, testen

kǎokao


prüfen, untersuchen

jiǎnjian


Prüfung

考试

kǎoshìkaoshi


Prüfung bestehen

及格

jígéjige


Prüfungsbogen

卷子

juànzijuanzi


praktizieren, durchführen

实践

shíjiànshijian


Preis

jiàjia


Preis

价钱

jiàqianjiaqian


Presse

新闻界

xīnwénjièxinwenjie


pressen, sich drängen, vollgestopft

ji


Prima!, Klasse!

bàngbang


Prinzip

原则

yuánzéyuanze


Prinzip

原理

yuánlǐyuanli


privat, persönlich, illegal

si


к началу

 


политика конфиденциальности