главная страница
все словари сайта
услуги перевода
новости
статьи

внешние материалы:
словари
инфо об этом языке
ссылки

немецко-китайский словарь

&  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  (deutsch)
&  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  (chinese)

Страницы (по 100 слов): 1 2 3 4 5 6
предыдущаяследующаявсе слова на одной странице

säen

bo


süß

tiántian


Süden

nánnan


Süden

南方

nánfāngnanfang


Süden

南边

nánbiannanbian


Saat, Samen

种子

zhǒngzǐzhongzi


Sache, Angelegenheit, Beruf

shìshi


Sache, Ding

东西

dōngxidongxi


Sache, Werk, Unternehmen

事业

shìyèshiye


Sack, Tasche

口袋

koǔdaikoudai


sagen

gàogao


sagen, nennen

weìwei


Saiteninstrument

qínqin


salutieren, grüßen

敬礼

jìnglǐjingli


Salz

yányan


salzig

xiánxian


sammeln, zusammenfließen

huìhui


Samstag

星期六

xīngqīliùxingqiliu


Sand

shāsha


Sand

沙子

shāzishazi


Satellit, Trabant

卫星

weìxīngweixing


Satin

缎子

duànziduanzi


satt

bǎobao


Satz

句子

jùzijuzi


Satzbildung

造句

zàojùzaoju


Satztyp

句型

jùxíngjuxing


sauber

干净

gānjìngganjing


sauber, nur

jìngjing


sauer

suānsuan


sautieren

chǎochao


schädigen, ermorden

haìhai


schätzen, würdigen

珍视

zhēnshìzhenshi


schön, hübsch

li


schön, hübsch

漂亮

piàoliangpiaoliang


schön, hübsch

meǐmei


schön, hübsch

美丽

meǐlìmeili


schöne Gegend

胜地

shèngdìshengdi


Schüler

学生

xuéshěngxuesheng


Schüssel, Schale

wǎnwan


schütteln, schwenken

yáoyao


schützen, behüten

保护

bǎohùbaohu


schützen, bewachen

hu


schützen, erhalten

bǎobao


schützen, sichern, bewahren

weìwei


schaben, wehen, blasen

guāgua


Schach

qi


Schach spielen

下棋

xiàqíxiaqi


Schachtel

he


schade, leider

可惜

kěxīkexi


Schaden, Nachteil

坏处

huaìchuhuaichu


Schaf

yángyang


schaffen, erzeugen

创造

chuàngzàochuangzao


schaffen, verursachen

造成

zàochéngzaocheng


Schallnachahmungswort, Onomatopoetikon

象声词

xiàngshēngcíxiangshengci


Schallplatte

唱片

chàngpiànchangpian


Schamgefühl

cáncan


Schande, schmähen

ru


scharf

la


scharf, heftig, schrill

尖锐

jiānruìjianrui


scharf, Profit

li


scharf, spitz, Vitalität, rapide

ruìrui


Schatten, Aufnahme, Film

yǐngying


Schatz

zhēnzhen


Schaufenster

橱窗

chúchuāngchuchuang


Schauspieler

演员

yǎnyuányanyuan


scheißen

大便

dàbiàndabian


Scheibe, Tablett, Stück

piànpian


Scheidung

离婚

líhūnlihun


scheinen, aussehen

显得

xiǎndexiande


scheinen, aussehen wie

好象

hǎoxiànghaoxiang


Scheitel

diāndian


scheitern, verlieren

baìbai


schenken

zèngzeng


schenken

赠送

zèngsòngzengsong


Schere

剪子

jiǎnzijianzi


Scherz, Spaß

玩笑

wánxiàowanxiao


scherzen

开玩笑

kāiwánxiàokaiwanxiao


scherzen, Spaß, Witz

笑话

xiàohuaxiaohua


Schicksal

命运

mìngyùnmingyun


Schicksal

运气

yùnqiyunqi


schießen, strahlen

shèshe


schief, schräg

xiéxie


schief, unanständig

wāiwai


Schiff, Boot

chuánchuan


Schiff, fliegen

hánghang


schikanieren, betrügen

qi


schikanieren, tyrannisieren

欺负

qīfuqifu


Schild

dùndun


Schild, Platte, Marke

paípai


Schimmelpilz

meímei


schimpfen, fluchen

ma


Schinken

火腿

huǒtuǐhuotui


Schirm

sǎnsan


Schläger, Takt

拍子

pāizipaizi


Schlüssel

钥匙

yàoshiyaoshi


Schlaf

jiàojiao


schlafen

shuìshui


schlafen

睡觉

shuìjiàoshuijiao


Schlafplatz

卧铺

wòpùwopu


schlagen

pi


к началу

 


политика конфиденциальности