главная страница
все словари сайта
услуги перевода
новости
статьи

внешние материалы:
словари
инфо об этом языке
ссылки

немецко-китайский словарь

&  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  (deutsch)
&  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  (chinese)

Страницы (по 100 слов): 1 2
предыдущаяследующаявсе слова на одной странице

täglich

日常

rìchángrichang


töten, tot-

shāsha


Tür, (ZEW für Kategorien)

ménmen


Türspruch

春联

chūnliánchunlian


Tafel

黑板

heībǎnheiban


Tag, Datum

ri


Tag, Himmel

tiāntian


Tag, Zeit, Leben

日子

rìzirizi


Tagebuch

日记

rìjìriji


Tagesplan

日程

rìchéngricheng


Tageszeitung

日报

rìbàoribao


tagsüber

白天

baítiānbaitian


Taijiquan, chin. "Schattenboxen";"taìjíquán

太极拳

taijiquanтайöзиöюанü


Taille, Hüfte

yāoyao


Taiwan

台湾

taíwāntaiwan


Taktik, Mittel

ce


Tang-Dynastie 7./8.Jh.

tángtang


tanken, anfeuern

加油

jiāyoújiayou


Tante

yi


Tante

老大娘

lǎodàniánglaodaniang


Tante

阿姨

āyíayi


Tanz

舞蹈

wǔdǎowudao


tanzen

wu


tanzen

跳舞

tiàowǔtiaowu


Tasche

daìdai


Taschentuch

手绢

shoǔjuànshoujuan


Tasse

beībei


Tasse

杯子

beīzibeizi


Taste

jiànjian


Tat, Benehmen

行为

xíngweíxingwei


tatsächlich

其实

qíshíqishi


tatsächlich, wirklich

的确

díquèdique


Tatsache

事实

shìshíshishi


Taube

鸽子

gēzigezi


tausend

qiānqian


Teamchef

队长

duìzhǎngduizhang


Technik

技术

jìshùjishu


Techniker

技术员

jìshùyuánjishuyuan


Tee

chácha


Teeservice

茶具

chájùchaju


Teich

chíchi


Teil

部分

bùfenbufen


Teil, Anteil, (ZEW)

分儿

fènrfenr


teilnehmen

参加

cānjiācanjia


teilnehmen

参家

cānjiācanjia


teilnehmen, mitmachen

cāncan


Telefon

电话机

diànhuàjīdianhuaji


telefonieren

打电话

dǎdiànhuàdadianhua


Telefonzentrale

总机

zǒngjīzongji


Telegramm

电报

diànbàodianbao


Teller, Tablett, Platte

盘子

pánzipanzi


Temperament, Jähzorn

脾气

píqìpiqi


Temperatur

温度

wēndùwendu


Tendenz, Entwicklung

动态

dòngtaìdongtai


tendieren, Neigung

趋向

qūxiàngquxiang


Tennis

网球

wǎngqiúwangqiu


Terrasse, Tisch, Bühne

taítai


teuer, Sie

guìgui


Text

课文

kèwénkewen


Theater

ju


Theater

剧场

jùchǎngjuchang


Thema

ti


Theorie

理论

lǐlùnlilun


Thermosflasche

暖水瓶

nuǎnshuǐpíngnuanshuiping


Thesen, Grundkonzept

踢纲

tígāngtigang


tief

shēnshen


tief eindringen, gründlich

深入

shēnrùshenru


tief verwurzelt, fest

深厚

shēnhoùshenhou


tief, gründlich

深刻

shēnkèshenke


Tier

动物

dòngwùdongwu


Tiger

老虎

lǎohǔlaohu


Tiger

hu


Tisch

桌子

zhuōzizhuozi


Tischchen, fast

ji


Tischlampe

台灯

taídēngtaideng


Tischtennis

乒乓球

pīngpāngqiúpingpangqiu


Tochter

女儿

nüérnüer


Toilette

厕所

cèsuǒcesuo


Tomate

西红柿

xīhóngshìxihongshi


Ton, Geräusch, -mal (ZEW)

shēngsheng


Ton, Laut, Schall

yīnyin


Tonbandgerät

录音机

lùyīnjīluyinji


Tonfall, Verbmodus

语气

yǔqìyuqi


Tonne

dūndun


Tor, Haushalt

hu


total, völlig

全面

quánmiànquanmian


Träne

眼肋

yǎnleìyanlei


träumen

做梦

zuòmèngzuomeng


trösten

安慰

ānweìanwei


Tradition

传统

chuántǒngchuantong


tragen (v. Kleidung), überqueren

穿

chuānchuan


trainieren, einüben

训练

xùnliànxunlian


trainieren, praktizieren

liànlian


Traktor

拖拉机

tuōlājītuolaji


transportieren, befördern

shūshu


Traum, Illusion

mèngmeng


traurig, in Not leben

难过

nánguònanguo


treffen, Gelegenheit

yu


trennen, aufbinden

jiějie


trennen, entfernt, im Abstand von

ge


к началу

 


политика конфиденциальности