главная страница
все словари сайта
услуги перевода
новости
статьи

внешние материалы:
словари
инфо об этом языке
ссылки

немецко-китайский словарь

&  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  (deutsch)
&  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  (chinese)

Страницы (по 100 слов): 1 2 3
предыдущаяследующаявсе слова на одной странице

üben, vertraut sein

xi


Abend

xi


Botschaft, Atem, aufhören

xi


Matte, Sitz

xi


Oper, Theaterspiel

xi


System, Fakultät

xi


Westen

西

xi


all, ganz, wissen

xi


analysieren, spalten, trennen

xi


atmen, aufsaugen

xi


dünn, schmal

xi


hochschätzen, sparsam sein

xi


selten, dünn, rar

xi


sich freuen

xi


waschen, Fotos entwickeln

xi


Garnele, Krabbe

xiāxia


Sommer

xiàxia


erschrecken, erschrocken sein

xiàxia


nächst, unter, aussteigen, herabfallen

xiàxia


unter, unten

下边

xiàbianxiabian


sinken, fallen

下降

xiàjiàngxiajiang


Entschluß fassen

下决心

xiàjuéxīnxiajuexin


den Unterricht beenden

下课

xiàkèxiake


folgend

下列

xiàlièxialie


Faden, Linie, Rand

线

xiànxian


Grenze, Limit

xiànxian


Landkreis

xiànxian


Unsterblicher

xiānxian


enger Paß, Gefahr, hinterhältig

xiǎnxian


frisch, wohlschmeckend

xiānxian


jetzt

xiànxian


salzig

xiánxian


sichtbar, zeigen, aussehen

xiǎnxian


unbeschäftigt, leerstehend

xiánxian


verabscheuen, verdächtigen

xiánxian


zeigen, darbieten

xiànxian


zuerst, erst

xiānxian


Gegenwart

现代

xiàndaìxiandai


modernisieren

现代化

xiàndaìhuàxiandaihua


scheinen, aussehen

显得

xiǎndexiande


(ZEW), Teil

xiàngxiang


Bild, Abbild, so tun als ob

xiàngxiang


Bild, Aussehen

xiàngxiang


Elefant, nachahmen, ähneln

xiàngxiang


Heimat, Gemeinde, Land

xiāngxiang


Kiste, Koffer

xiāngxiang


Richtung, nach, zu

xiàngxiang


ausführlich

xiángxiang


einander

xiāngxiang


ertönen, Laut

xiǎngxiang


sich ergeben, besiegen

xiángxiang


wohlriechend, duftend

xiāngxiang


wollen, denken

xiǎngxiang


gleich sein, passend, ziemlich

相当

xiāngdāngxiangdang


Führer

向导

xiàngdǎoxiangdao


gegenüber sein, relativ

相对

xiāngduìxiangdui


Idee, Gedanke

想法

xiǎngfaxiangfa


im Gegenteil, umgekehrt

相反

xiāngfǎnxiangfan


gegenseitig, einander

相互

xiānghùxianghu


Banane

香蕉

xiāngjiāoxiangjiao


schon immer

向来

xiànglaìxianglai


klangvoll

响亮

xiǎngliàngxiangliang


Projekt, (Teil-)Bereich

项目

xiàngmùxiangmu


denken an, vermissen

想念

xiǎngniànxiangnian


Schallnachahmungswort, Onomatopoetikon

象声词

xiàngshēngcíxiangshengci


gleich, identisch

相同

xiāngtóngxiangtong


ausführlich, detailliert

详细

xiángxìxiangxi


sich etwas vorstellen

想象

xiǎngxiàngxiangxiang


vertrauen

相信

xiāngxìnxiangxin


Anklang, reagieren

响应

xiǎngyìngxiangying


symbolisieren

象征

xiàngzhēngxiangzheng


Koffer

箱子

xiāngzixiangzi


fortschrittlich

先进

xiānjìnxianjin


beneiden

羡慕

xiànmùxianmu


offensichtlich

显然

xiǎnránxianran


Herr

先生

xiānshěngxiansheng


Phänomen, Erscheinung

现象

xiànxiàngxianxiang


jetzt, heute

现在

xiànzaìxianzai


einschränken, limitieren

限制

xiànzhìxianzhi


beachtlich, deutlich

显著

xiǎnzhùxianzhu


Effekt

xiàoxiao


Schule

xiàoxiao


klein

xiǎoxiao


lachen

xiàoxiao


verschwinden, zerstreuen, brauchen

xiāoxiao


pinkeln

小便

xiǎobiànxiaobian


Wirkung, Effekt

效果

xiàoguǒxiaoguo


Verdauung

消化

xiāohuàxiaohua


scherzen, Spaß, Witz

笑话

xiàohuaxiaohua


negativ, passiv

消极

xiāojíxiaoji


Fräulein

小姐

xiǎojiexiaojie


Weizen

小麦

xiǎomaìxiaomai


Kiosk

小卖部

xiǎomaìbùxiaomaibu


abschaffen, vernichten, untergehen

消灭

xiāomièxiaomie


Kind

小朋友

xiǎopéngyoǔxiaopengyou


leise

小声

xiǎoshēngxiaosheng


Stunde

小时

xiǎoshíxiaoshi


verschwinden

消失

xiāoshīxiaoshi


Erzählung

小说

xiǎoshuōxiaoshuo


Dieb

小偷

xiǎotoūxiaotou


к началу

 


политика конфиденциальности